To top
Poprawiłam już:
zasady pisowni - ikona z tekstem

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.zecerka.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Po­przez ni­niej­szy re­gu­la­min wła­ści­ciel i ad­mi­ni­stra­tor bez­płat­nego ser­wi­su do­stęp­ne­go pod ad­re­sem www.zecerka.pl (da­lej ja­ko „Ser­wis”) okre­śla za­sa­dy na ja­kich każ­do­ra­zo­wy użyt­kow­nik Ser­wisu bę­dzie mógł ko­rzy­stać z je­go za­war­to­ści, w szcze­gól­no­ści funk­cjo­nal­no­ści.
 2. Wła­ści­cielem i ad­mi­ni­stra­torem Ser­wisu jest fir­ma Qu­ic­kNet  z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy uli­cy Ju­liu­sza Ka­den-Ban­drow­skie­go 5 lok. 24, 01-494 War­sza­wa, NIP 5222287039, REGON 015177267 (da­lej ja­ko „Wła­ści­ciel”)

DOSTĘP DO SERWISU

 1. Ser­wis jest udo­stęp­nio­ny każ­de­mu użyt­kow­nikowi sie­ci In­ter­net, po­przez wła­ści­we opro­gra­mo­wa­nie, w szcze­gól­no­ści prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­we z uży­ciem od­po­wied­nie­go sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go.
 2. Przed­mio­to­we pra­wo ko­rzy­sta­nia z Ser­wisu jest do­bro­wol­ne, nie pod­le­ga opła­cie i po­zo­sta­je nie­ogra­ni­czo­ne w cza­sie.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Ser­wis sta­no­wi bez­płat­ne na­rzę­dzie wspo­ma­ga­ją­ce re­dak­cję tre­ści zgod­nie z za­sa­da­mi pi­sow­ni pol­skiej.
 2. Użyt­kow­nik ko­rzy­sta z Ser­wisu na wła­sną od­po­wie­dzial­ność i ry­zy­ko.
 3. Wła­ści­ciel udo­stęp­nia­jąc Ser­wis nie zo­bo­wią­zu­je się w ja­ki­kol­wiek spo­sób świad­czyć ja­kichkolwiek usług na rzecz każ­do­ra­zo­we­go użyt­kow­ni­ka.
 4. Wszel­kie de­cy­zje co do wyko­rzy­sta­nia efek­tów dzia­ła­nia Ser­wisu ob­cią­ża­ją wy­łącz­nie użyt­kow­ni­ka, a Wła­ści­ciel nie gwa­ran­tu­je po­praw­no­ści umiesz­cza­nych przez użyt­kow­ni­ka i mo­dy­fi­ko­wa­nych przez Ser­wis tre­ści.
 5. Ser­wis nie gro­ma­dzi ani nie prze­cho­wu­je wpi­sy­wa­nych tre­ści przez je­go użyt­kow­ników. Wszyst­kie da­ne prze­twa­rza­ne są po stro­nie prze­glą­dar­ki użyt­kow­ni­ka.
 6. Wła­ści­ciel nie gwa­ran­tu­je pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia Ser­wisu w ca­ło­ści al­bo w czę­ści.
 7. Wła­ści­ciel nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za spo­sób oraz skut­ki ko­rzy­sta­nia z Ser­wisu przez je­go użyt­kow­ników.
 8. Wła­ści­ciel za­strze­ga so­bie pra­wo do ogra­ni­cze­nia do­stęp­no­ści Ser­wisu w szcze­gól­no­ści wo­bec po­trze­by prze­pro­wa­dze­nia prac mo­der­ni­za­cyj­nych i kon­ser­wa­cyj­nych lub oko­licz­no­ści si­ły wyż­szej.
 9. Użyt­kow­nik, do­ko­nu­jąc ja­kiej­kol­wiek czyn­no­ści w ob­sza­rze Ser­wisu oświad­cza, że za­po­znał się z tre­ścią ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu i wy­ra­ża zgo­dę i zo­bo­wią­zu­je się prze­strze­gać za­sad i wa­run­ków ko­rzy­sta­nia z Ser­wisu prze­wi­dzia­ne­go ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ser­wis w każ­dym cza­sie mo­że za­wie­sić swo­je funk­cjo­no­wa­nie z uwa­gi na pro­ble­my tech­nicz­ne lub oko­licz­no­ści si­ły wyż­szej.
 2. Wszyst­kie ele­men­ty gra­ficz­ne, lo­go­typ i na­zwa Ser­wisu, roz­wią­za­nia tech­nicz­ne, in­ne ele­men­ty Ser­wisu, pod­le­gają ochro­nie praw­nej w przedmio­cie praw au­tor­skich oraz praw wła­sno­ści prze­my­sło­wej na­leż­nych Wła­ści­cielowi.
 3. W kwe­stiach nie­ure­gu­lo­wa­nych ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem bę­dą mia­ły za­sto­so­wa­nie obo­wią­zu­ją­ce w tym za­kre­sie prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go, a wszel­kie spo­ry roz­strzy­ga­ne bę­dą przez wła­ści­we są­dy pol­skie.
 4. Ni­niej­szy Re­gu­la­min jest do­stęp­ny w ak­tu­al­nej wer­sji pod ad­re­sem http://www.zecerka.pl/regulamin