To top
Poprawiłam już:

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ZECERKI NA STRONACH WWW

BEZ ZECERKI

Z ZECERKĄ

 

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ZECERKI NA STRONACH MOBILNYCH

 


 


BEZ ZECERKI
 

To jest przykładowy tekst , który posłuży nam do przedstawienia podstawowych funkcji zawartych w Zecerce .
Po pierwsze - poprawa odstępów między znakami   interpunkcyjnymi ,po drugie - przenoszenie spójników , liczb i przyimków  z końców wierszy , po trzecie - wyeliminowanie często popełnianych błędów . Z tych najbardziej "popularnych" można wyliczyć np brak kropek w skrótach , użycie błędnych znaków takich jak apostrof zastępczy czy cudzysłów prosty .

 

 


Z ZECERKĄ
 

To jest przy­kła­do­wy tekst, któ­ry po­słu­ży nam do przed­sta­wie­nia pod­sta­wo­wych funk­cji za­war­tych w Ze­cer­ce.
Po pierw­sze – po­pra­wa od­stę­pów mię­dzy zna­ka­mi in­ter­punk­cyj­ny­mi, po dru­gie – prze­no­sze­nie spój­ni­ków, liczb i przy­im­ków z koń­ców wier­szy, po trze­cie – wy­eli­mi­no­wa­nie czę­sto po­peł­nia­nych błę­dów. Z tych naj­bar­dziej „po­pu­lar­nych” moż­na wy­li­czyć np. brak kro­pek w skró­tach, uży­cie błęd­nych zna­ków ta­kich jak apo­strof za­stęp­czy czy cu­dzy­słów pro­sty.

 
   

 


TEKST WYJUSTOWANY
BEZ ZECERKI


Oczywiście nie możemy zapomnieć o problemie z dzieleniem wyrazów   i używania justowania kolumn .Bez użycia Zecerki tekst będzie najczęściej rozstrzelony    i pomiędzy wyrazami pojawią się bardzo duże odstępy . W tym miejscu należy zaznaczyć , że wyrazy są podzielone tak ,że w zależności od rozdzielczości i szerokości kolumn , będą się dzielić inaczej , dzięki czemu ten sam tekst będzie poprawnie podzielony na komputerach jak i urządzeniach mobilnych !!!!!

 

 


TEKST WYJUSTOWANY
 Z ZECERKĄ


Oczy­wi­ście nie mo­że­my za­po­mnieć o pro­ble­mie z dzie­le­niem wy­ra­zów i uży­wa­nia ju­sto­wa­nia ko­lumn. Bez uży­cia Ze­cer­ki tekst bę­dzie naj­czę­ściej roz­strze­lo­ny i po­mię­dzy wy­ra­za­mi po­ja­wią się bar­dzo du­że od­stę­py. W tym miej­scu na­le­ży za­zna­czyć, że wy­ra­zy są po­dzie­lo­ne tak, że w za­leż­no­ści od roz­dziel­czo­ści i sze­ro­ko­ści ko­lumn, bę­dą się dzie­lić ina­czej, dzię­ki cze­mu ten sam tekst bę­dzie po­praw­nie po­dzie­lo­ny na kom­pu­te­rach jak i urzą­dze­niach mo­bil­nych!!!

 
   

 

BEZ ZECERKI 

To jest przykładowy tekst , który posłuży nam do przedstawienia podstawowych funkcji zawartych w Zecerce . Po pierwsze - poprawa odstępów między znakami   interpunkcyjnymi ,po drugie - przenoszenie spójników , liczb i przyimków  z końców wierszy , po trzecie - wyeliminowanie często popełnianych błędów . Z tych najbardziej "popularnych" można wyliczyć np brak kropek w skrótach , użycie błędnych znaków takich jak apostrof zastępczy czy cudzysłów prosty .


 

 Z ZECERKĄ

To jest przy­kła­do­wy tekst, któ­ry po­słu­ży nam do przed­sta­wie­nia pod­sta­wo­wych funk­cji za­war­tych w Ze­cer­ce. Po pierw­sze – po­pra­wa od­stę­pów mię­dzy zna­ka­mi in­ter­punk­cyj­ny­mi, po dru­gie – prze­no­sze­nie spój­ni­ków, liczb i przy­im­ków z koń­ców wier­szy, po trze­cie – wy­eli­mi­no­wa­nie czę­sto po­peł­nia­nych błę­dów. Z tych naj­bar­dziej „po­pu­lar­ny­ch” moż­na wy­li­czyć np. brak kro­pek w skró­tach, uży­cie błęd­nych zna­ków ta­kich jak apo­strof za­stęp­czy czy cu­dzy­słów pro­sty.

 

 

BEZ ZECERKI 

Oczywiście nie możemy zapomnieć o problemie z dzieleniem wyrazów   i używania justowania kolumn .Bez użycia Zecerki tekst będzie najczęściej rozstrzelony    i pomiędzy wyrazami pojawią się bardzo duże odstępy . W tym miejscu należy zaznaczyć , że wyrazy są podzielone tak ,że w zależności od rozdzielczości i szerokości kolumn , będą się dzielić inaczej , dzięki czemu ten sam tekst będzie poprawnie podzielony na komputerach jak i urządzeniach mobilnych !!!!!

 

 Z ZECERKĄ

Oczy­wi­ście nie mo­że­my za­po­mnieć o pro­ble­mie z dzie­le­niem wy­ra­zów i uży­wa­nia ju­sto­wa­nia ko­lumn. Bez uży­cia Ze­cer­ki tekst bę­dzie naj­czę­ściej roz­strze­lo­ny i po­mię­dzy wy­ra­za­mi po­ja­wią się bar­dzo du­że od­stę­py. W tym miej­scu na­le­ży za­zna­czyć, że wy­ra­zy są po­dzie­lo­ne tak, że w za­leż­no­ści od roz­dziel­czo­ści i sze­ro­ko­ści ko­lumn, bę­dą się dzie­lić ina­czej, dzię­ki cze­mu ten sam tekst bę­dzie po­praw­nie po­dzie­lo­ny na kom­pu­te­rach jak i urzą­dze­niach mo­bil­nych!!!

 

 

Popraw swój tekst